Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta  A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ – „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ – „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2017. godine

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2017. godine

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine