Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Klijent: Općina Legrad
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Izrada Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine nastala je na osnovu odluke i nastojanja da se definira konceptualni okvir i ukaže na proizvodnu orijentaciju u poljoprivrednom sektoru. Ovaj dokument treba služiti kao i sredstvo i instrument za bolje i uspješnije upravljanje razvojem poljoprivrede kao bitnog segmenta razvoja Općine. Za potrebe izrade Strategije provedeno je terensko uzorkovanje tla na više od 100 lokacija u Općini i izvršena analiza fizikalnih i kemijskih parametara. 

Očekuje se da će se kroz angažman velikog broja relevantnih dionika široki konsenzus postići oko predloženog razvojnog koncepta, gdje se neće sagledavati samo ekonomska komponenta poljoprivrede nego i ekološki i socijalni utjecaj na dobrobit stanovništva. Također, Strategija treba poslužiti kao argument većem broju ljudi na području Općine Legrad da sagledaju mogućnosti novih investicijskih pothvata i da koriste druge potencijale u cilju ostvarivanja profita i održivosti. 

Izrada Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine nastala je na osnovu odluke i nastojanja da se definira konceptualni okvir i ukaže na proizvodnu orijentaciju u poljoprivrednom sektoru. Za potrebe izrade Strategije provedeno je terensko uzorkovanje tla na više od 100 lokacija u Općini i izvršena analiza fizikalnih i kemijskih parametara. 

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?