Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš

Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš Klijent: Općina OkrugTrajanje projekta: 2017.-2018.Unutar obuhvata Plana smješteno je turističko naselje sa zonom vila i pratećih sadržaja (zona oznake T2-1) i zonom isključivo pratećih sadržaja (oznake T2-2). Smještajni kapacitet turističkog naselja iznosi maksimalno 800 ležajeva. Prateći sadržaji mogu biti u [...]

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13 Klijent: Hilis tri d.o.o.Trajanje projekta: 2019.Predmet Konzervatorsko-krajobrazne studije je zona buduće ugostiteljsko- turističke namjene Preslop/Punta Križa koja se nalazi na otoku Cresu, unutar teritorijalno-administrativne jedinice Grada Malog Lošinja (Primorsko-goranska županija), odnosno područja naselja Nerezine. Površina Planirane UPU zone iznosi 3 ha [...]

Strateška studija zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Prapratna, Općina Sućuraj na okoliš

Strateška studija zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Prapratna, Općina Sućuraj na okoliš Klijent: IANOS d.o.o.Trajanje projekta: 2018.-2019.Razlozi donošenja predmetnih urbanističkih planova uređenja su: razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju objekata ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske djelatnosti u predmetnoj zoni, rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, [...]

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ – „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ - „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“ Klijent: Brizenica bay d.o.o.Trajanje projekta: 2016.-2017.Predmetni zahvat predviđa izgradnju turističkog naselja i hotela s popratnim sadržajima ugostiteljsko-turističke namjene i infrastrukturnim građevinama u uvali Brizenica, na području grada Stari Grad na otoku Hvaru. Zahvat se nalazi unutar područja [...]

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije Klijent: Krapinsko-zagorska županijaTrajanje projekta: 2016.-2017.Kao rezultat shvaćanja nužnosti da se turizam Krapinsko-zagorske županije na profesionalan način objektivizira i postavi dugoročan plan razvoja s jasno identificiranim željama i aspiracijama koje uključuju ne samo javni sektor, već i očekivanja privatnog sektora pristupilo se izradi projekta [...]