Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje projekta: 2015.-2016.Elaboratom se planira izgradnja akumulacije Marjanac, izgradnja retencije Marjanac, uređenje toka potoka Marjanac, reguliranje zapadnog bujičnog pritoka i izgradnja pristupnih puteva. Svrha izgradnje akumulacije i retencije je obrana od poplave nizvodnog [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje projekta: 2015.Planiranim zahvatom se planira proširenje sustava navodnjavanja te će se koristiti 2,4 ‰ vode od srednjeg protoka Drave u vegetacijskom periodu jer je to maksimalni kapacitet crpne stanice. Prva faza navodnjavanja sustava u procesu je izgradnje, dok se planirani zahvat [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine Klijent: Općina LegradTrajanje projekta: 2018.-2019.Izrada Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine nastala je na osnovu odluke i nastojanja da se definira konceptualni okvir i ukaže na proizvodnu orijentaciju u poljoprivrednom sektoru. Ovaj dokument treba služiti kao i [...]