Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje projekta: 2015.-2016.Elaboratom se planira izgradnja akumulacije Marjanac, izgradnja retencije Marjanac, uređenje toka potoka Marjanac, reguliranje zapadnog bujičnog pritoka i izgradnja pristupnih puteva. Svrha izgradnje akumulacije i retencije je obrana od poplave nizvodnog [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje projekta: 2015.Planiranim zahvatom se planira proširenje sustava navodnjavanja te će se koristiti 2,4 ‰ vode od srednjeg protoka Drave u vegetacijskom periodu jer je to maksimalni kapacitet crpne stanice. Prva faza navodnjavanja sustava u procesu je izgradnje, dok se planirani zahvat [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije Klijent: Varaždinska županijaTrajanje projekta: 2018.-2019.Plan navodnjavanja na području Varaždinske županije temelji se na postojećoj pedološko – hidropedološkoj pogodnosti tla, mogućnosti dobave vode, stupnju uređenosti poljoprivrednih površina i uvažavanju namjene prostora prema važećoj prostorno–planskoj dokumentaciji. Sukladno pedološkoj osnovi za razvoj navodnjavanja u Varaždinskoj županiji odabrano je najpogodnije [...]

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine Klijent: Općina LegradTrajanje projekta: 2018.-2019.Izrada Strategije razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine nastala je na osnovu odluke i nastojanja da se definira konceptualni okvir i ukaže na proizvodnu orijentaciju u poljoprivrednom sektoru. Ovaj dokument treba služiti kao i [...]