Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Klijent: Hrvatske vode
Trajanje projekta: 2015.-2016.

Elaboratom se planira izgradnja akumulacije Marjanac, izgradnja retencije Marjanac, uređenje toka potoka Marjanac, reguliranje zapadnog bujičnog pritoka i izgradnja pristupnih puteva. Svrha izgradnje akumulacije i retencije je obrana od poplave nizvodnog područja te navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a cilj uređenja toka Marjanca je prihvaćanje mjerodavne količine vode, stabilizacija nivelete i povoljniji uvjeti tečenja uz određeni stupanj zaštite od velikih voda pripadajućih poljoprivrednih površina i ostale infrastrukure.

Prilikom procjene planiranog zahvata na sastavnice okoliša definirana je zaštitna zona od 1000 m. Na temelju karaktera zahvata i izvršene procjene utjecaja pokazalo se da je faza pripreme i izvođenja radova faza u kojoj dolazi do najviše privremenih i lokaliziranih utjecaja, dok za vrijeme korištenja utjecaji nisu procjenjeni kao trajni i značajni.

Obzirom na karakter planiranog zahvata i količinu vode koja se crpi, neće doći do spuštanja vodnoga lica u zaobalju, te neće doći do značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Sukladno tome, nije propisano daljnje praćenje stanja okoliša.

Prilikom procjene planiranog zahvata na sastavnice okoliša definirana je zaštitna zona od 1000 m. Na temelju karaktera zahvata i izvršene procjene utjecaja pokazalo se da je faza pripreme i izvođenja radova faza u kojoj dolazi do najviše privremenih i lokaliziranih utjecaja, dok za vrijeme korištenja utjecaji nisu procjenjeni kao trajni i značajni.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?