Usluge

U početku razvoja projekta bitno je sagledati njegov mogući utjecaj na okoliš i prirodu. Alternativa tome je moguće zaustavljanje projekta radi njegove neprihvatljivosti za okoliš i prirodu nakon što ste  već uložili sredstva u razvoj i ishođenje dozvola. Preliminarnom okolišnom analizom dobiva se jasni uvid u potencijalne rizike na projektu i predlažu se najbolje lokacije za njihov razvoj. Pogledajte primjer Preliminarne okolišne analize.

Prema Prilogu II i III. Uredbe za određene projekte potrebno je izraditi Elaborat zaštite okoliša. Njime se na brz i jednostavan način analizira utjecaj projekta na sve čimbenike u okolišu. Ukoliko su zadovoljena načela održivog razvoja i očuvanja okoliša i prirode, nadležno tijelo izdaje Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš što je jedan od uvjeta za ishođenje lokacijske dozvole za vaš projekt. Pogledajte neke od projekata za koje smo izradili Elaborat zaštite okoliša.

Za kompleksne projekte, sukladno zakonodavstvu EU i RH, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i prirodu i izraditi studiju utjecaja na okoliš. Prvi korak je provođenje terenskih istraživanja kako bi se prikupili svježi podaci i provela ekspertna analiza. Sudjelujemo na vašim projektima kao konzultanti u svim fazama postupka (planiranje projekta i izrada terminskog plana, rad stručnog povjerenstva, javna rasprava…). Pogledajte neke od naših Studija utjecaja na okoliš.

Kad planirate razvoj projekta unutar Natura 2000 područja morat ćete provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Ako nadležno tijelo zaključi da vaš projekt može značajno negativno utjecati na ciljeve očuvanja Natura 2000 područja, bit će potrebno izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Okosnica Glavne ocjene su kvalitetno provedena terenska istraživanja i rado ćemo ih za vas napraviti. Pogledajte primjere Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Kao predstavnik/ica Županije, Grada ili Općine sigurno ćete, u cilju strateškog razvoja gospodarstva i kvalitete života, pristupiti izmjenama i dopunama prostornog plana ili izradi strategije razvoja. Ti dokumenti, u pravilu, moraju proći postupak procjene utjecaja na okoliš te se za njih izrađuje strateška studija utjecaja na okoliš. Pogledajte primjere Strateških studija utjecaja na okoliš koje smo izradili za RH, županije i veliki broj JLS.

Klimatske promjene nisu novost, ali je bitno ono što vi kao predstavnik/ica Županije, Grada ili Općine možete učiniti kako biste osigurali preduvjete za kvalitetan život svoje zajednice. Prilikom izrade plana analiziramo područja pod rizikom (urbani toplinski otoci, zone podložne plavljenju itd.) i predlažemo zelena rješenja u svrhu prilagodbe na klimatske promjene. Pročitajte više o Planu prilagodbe klimatskim promjenama koji smo izradili.

Kako biste osigurali dugoročni održivi gospodarski razvoj područja Županije, Grada ili Općine potrebno je prije svega analizirati potencijal prostora za razvoj djelatnosti. Uz to, ključan korak je izrada plana uključivanje svih dionika i način provedbe i financiranja svih aktivnosti. Sve to je obuhvaćeno sektorskom strategijom razvoja. Ovisno o vašem strateškom opredjeljenju (npr. razvoj poljoprivrede, turizma i sl.) možemo vam pomoći u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Kao primjer smo izdvojili Strategiju razvoja poljoprivrede.

Sukladno zakonodavnom okviru RH svake 4 godine potrebno je izraditi Izvješće o stanju okoliša za JRS ili JLS i, sukladno zaključcima, izraditi Program zaštite okoliša. Cjelokupnom analizom stanja u okolišu i propisivanjem ambicioznih ciljeva osigurava se usklađenost sa EU direktivama i dugoročni održivi razvoj. Pogledajte primjere Programa zaštite okoliša i Izvješća o stanju okoliša.

Potražnja kupaca za proizvodima koji su dobiveni na ekološki prihvatljivi način je sve veća. Pozicioniranje proizvoda na inozemnom tržištu sve češće zahtjeva njegovu usklađenost sa EU eco-normama. Za vas možemo izraditi stručne elaborate koji su osnova za ishođenje certifikata EU Ecolabel i Prijatelj okoliša. Pročitajte više o našim iskustvu izrade Elaborata za EU Ecolabel.

Uspješnost poslovanja se ne mjeri isključivo financijskim pokazateljima, nego i društveno-okolišnom odgovornošću koju uključuje promišljanje o širem kontekstu djelovanja vaše tvrtke. 71% od 500 najvećih kompanija u svijetu odlučilo je svo okolišno poslovanje povjeriti vanjskim konzultantima. Uz naš interdisciplinaran tim možemo vam pomoći da poboljšate svoje poslovanje i unaprijedite brand svoje tvrtke. Više o primjerima okolišnih inicijativa u svijetu pročitajte u članku.

Što nudimo našim klijentima?

Savjetovanje

Kroz višegodišnji rad na različitim projektima stekli smo znanje i iskustvo u svim segmentima okolišnog savjetovanja. Cilj nam je da tim znanjem osiguramo uspješnu realizaciju vaših projekata.

Stručne analize

Interdisciplinaran tim vam je na raspolaganju za izradu stručnih okolišnih analiza vaših projekata. Naš pristup baziramo na znanstvenim i stručnim činjenicama, a vama nudimo najprihvatljivija rješenja.

Terenska istraživanja

Prikupljanje podataka s terena je preduvjet za donošenje informiranih odluka u procjeni utjecaja na okoliš. Priroda ima svoje cikluse i dinamiku, a na nama je da vam približimo svijet oko nas.  

Stojimo vam na raspolaganju za savjet ili informativnu ponudu.