Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš radila se za Virovitičko-podravska županiju.
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije do kraja 2020.godine je temeljni strateški planski dokument u kojem su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja te projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju postavljene vizije područja. Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Povećanje konkurentnosti gospodarstva Virovitičko-podravske županije, Očuvanje okoliša i održivo upravljanje prostorom i resursima te Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj ljudskih resursa.

Studijom strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš definirani su strateški ciljevi zaštite okoliša koji izražavaju željenu promjenu ili nastavak održavanja očuvanosti i stanja sastavnica okoliša i čimbenika u okolišu na osnovu čega smo procijenili utjecaje mjera Strategije na sastavnice okoliša i ostale čimbenike u okolišu.

Iako značajnost promjene koju uzrokuju aktivnosti gradnje infrastrukturnih sustava te objekata različite namjene, na strateškoj razini nije moguće precizno definirati, poštujući načelo predostrožnosti, za prepoznate negativne utjecaje popisane su mjere zaštite i ublažavanja provedbe mjera Strategije na okoliš, a kojima se ujedno djeluje u smjeru postizanja strateških ciljeva zaštite okoliša. Isto tako, prepoznatim okolišnim problemima, a u okviru svojih zakonskih mogućnosti, Studijom su propisane smjernice poboljšanja stanja okoliša.

Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Povećanje konkurentnosti gospodarstva Virovitičko-podravske županije, Očuvanje okoliša i održivo upravljanje prostorom i resursima te Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj ljudskih resursa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?