Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Klijent: Općina Mošćenička Draga
Trajanje projekta: 2018.

Realizaciji projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Mošćenička Draga pristupilo se u svrhu ispunjenja obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) prema kojem sve JLS s više od 1500 stanovnika i manje od 25 000 stanovnika moraju osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području.

Elaboratom je prepoznat pozitivan utjecaj planiranog zahvata u vidu poboljšanja komunalnog standarda, smanjenja mogućnosti nastanka divljih odlagališta otpada te posredno poboljšanja vizualne kvalitete prostora nužne za turistički razvoj.

S obzirom na to da se planirani zahvat nalazi unutar šumske sastojine velike ugroženosti od šumskih požara, kao potencijalna opasnost u fazi pripreme i izgradnje planiranog zahvata prepoznata je mogućnost izbijanja šumskog požara te je elaboratom propisana mjera zaštite kako bi se ovaj utjecaj sveo na minimum. Značajno negativni utjecaji na okoliš nisu prepoznati, ali se kao negativan utjecaj ističe trajna promjena u fizičkoj strukturi krajobraza. Kako bi se navedeni negativni utjecaj ublažio elaboratom je definirana mjera kojom se pri formiranju zelenih površina propisuje sjetva/sadnja autohtonih biljnih vrsta.

Značajno negativni utjecaji na okoliš nisu prepoznati, ali se kao negativan utjecaj ističe trajna promjena u fizičkoj strukturi krajobraza. Kako bi se navedeni negativni utjecaj ublažio elaboratom je definirana mjera kojom se pri formiranju zelenih površina propisuje sjetva/sadnja autohtonih biljnih vrsta.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?