Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu

Klijent: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje projekta: 2014.-2016.

Temeljem razmatranih planiranih utjecaja ciljanih izmjena Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije, a s obzirom na karakteristike zahvata predviđenih planom, ciljeve plana, lokacije zahvata i obuhvat plana u odnosu na područja ekološke mreže, možemo ustvrditi da dio planiranih izmjena (npr. Proširenje ACI marine u Komolcu u Gradu Dubrovniku, Planiranje čvora Karamatići i odmorišta PUO Pećine u Gradu Ploče, Korekcija i prekategorizacija cesta u Gradu Dubrovniku i Općinama Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka, Povećanje kapaciteta planirane luke nautičkog turizma u Lovištu u Općini Orebić, Premještanje sportsko rekreacijske zone „golfa (R1*), zone u istraživanju“ s lokacije Lisačke Rudine na lokaciju Sestrice u Općini Dubrovačko primorje i Premještanje potencijalne zone vjetroelektrane Bađula sa lokacije Čukovica na lokaciju Mala Žaba u općini Zažablje te povećanje obuhvata) ima potencijalno negativan utjecaj na područja ekološke mreže. Provođenjem propisanih mjera taj utjecaj se može ublažiti te na taj način smanjenjiti štetne posljedice provedbe plana ili programa.

Studija je izrađena u suradnji sa tvrtkom IGH d.d.

Temeljem razmatranih planiranih utjecaja ciljanih izmjena Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije, a s obzirom na karakteristike zahvata predviđenih planom, ciljeve plana, lokacije zahvata i obuhvat plana u odnosu na područja ekološke mreže, utvrdili smo da dio planiranih izmjena ima potencijalno negativan utjecaj na područja ekološke mreže.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?