Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Klijent: Općina Baška
Trajanje projekta: 2015.

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju samostojeće sunčane elektrane, snage 5 MW, koja bi zauzela oko 15 ha površine na otoku Krk u općini Baška na prostoru Valnišće. Temeljem raspoloživih informacija i podataka provedene su analize mogućih utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu te je dan prijedlog mjera za smanjenje tih utjecaja.

Izgradnja SE podrazumijeva krčenje vegetacije na području zahvata pa samim time dolazi do trenutačne promjene u bioraznolikosti. Ali, po uspostavi travnjačke vegetacije, tijekom rada sunčane elektrane ne očekuje se značajan negativan utjecaj na floru. U pogledu faune, uvažavajući primjenu određenih mjera, kao i idejno rješenje koje predviđa ograđivanje, ali koje bi trebalo omogućiti nesmetan prolaz životinja, te činjenicu da se u široj okolici planirane lokacije zahvata nalazi šumska vegetacija koja predstavlja odgovarajuće stanište na kojem mogu obitavati životinje i s predmetne lokacije, negativni utjecaj zahvata na životinjski svijet ne bi trebao biti značajan osim utjecaja na ornitofaunu za koju je procijenjen srednje značajan utjecaj.

Studija je izrađena u suradnji sa tvrtkom Energetski institut Hrvoje Požar.

Izgradnja SE podrazumijeva krčenje vegetacije na području zahvata pa samim time dolazi do trenutačne promjene u bioraznolikosti. Ali, po uspostavi travnjačke vegetacije, tijekom rada sunčane elektrane ne očekuje se značajan negativan utjecaj na floru.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?