Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije Razlozi za donošenje II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana je utvrđivanje potrebe osiguranja prostorno-planskih uvjeta za razvoj energetske, prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za Republiku Hrvatsku i Krapinsko-zagorsku županiju.Analizom varijantnih rješenja za lokaciju odlaganja azbestnog otpada uzeti su [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara Ciljevi prostornog uređenja koji su primijenjeni u Planu su ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, a pri tom osigurati racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, regionalnu prostornu osobitost, kvalitetan razvoj [...]

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Reference Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije Jedan od osnovnih ciljeva izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana bilo je osiguravanja i utvrđivanja prostorne lokacije akumulacije Kamenska na rijeci Orljava te korekcije svih elemenata prostornog planiranja (prometa i infrastrukture, naselja i njihovih granica građevinskih područja, poljoprivrednih, šumskih [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije Izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog plana se pristupilo zbog postizanja sljedećih ciljeva prostornog uređenja: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, unapređenje poljoprivrednih djelatnosti, razvoj infrastrukture, pravilno i gospodarski opravdano gospodarenje s otpadom, razvoj ugostiteljsko-turističke ponude u [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije Osnovni cilj izrade i donošenja Izmjena i dopuna je da se, kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem na terenu, osigura kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Karlovačke županije.Za neke od zahvata za koje je Studija procijenila da [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, ispitivanja lokacija za smještaj obnovljivih izvora energije, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Studijom su za [...]