Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Klijent: Sisačko-moslavačka županija
Trajanje projekta: 2015.-2017.

Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, ispitivanja lokacija za smještaj obnovljivih izvora energije, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima.

Studijom su za sve utjecaje za koje je utvrđeno da mogu imati značajno negativan utjecaj na okoliš, propisane mjere ublažavanja ili izbjegavanja negativnog utjecaja. Također su propisane i mjere koje mogu zanemarivo negativan utjecaj svesti na minimalnu razinu. Ukoliko nije bilo moguće propisati mjere ublažavanja za zahvate koje imaju neprihvatljiv utjecaj na okoliš tada je predloženo njihovo ne upisivanje u prostorni plan.

Zaključno smo utvrdili kako provedbom Izmjena i dopuna, uz poštivanje propisanih mjera, neće doći do značajnog negativnog utjecaja na analizirane sastavnice okoliša.

Zaključno smo utvrdili kako provedbom Izmjena i dopuna, uz poštivanje propisanih mjera, neće doći do značajnog negativnog utjecaja na analizirane sastavnice okoliša.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?