Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja Klijent: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županijeTrajanje projekta: 2018.-2019.Plan obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 Odransko polje – HR2000415 te Sunjsko polje – HR2000420 koja su značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih [...]

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve Klijent: Dubrovačko-neretvanska županijaTrajanje projekta: 2018.-2019.Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve i uspostava mjera za praćenje posjetitelja (u daljnjem tekstu: Plan) dokument je kojim se nastoji uspostaviti održiv pristup poboljšanju načina na koji posjetitelji doline Neretve uživaju njene prirodne i kulturne osobitosti, a sve u kontekstu vizije i [...]

Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu

Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu Klijent: Dubrovačko-neretvanska županijaTrajanje projekta: 2014.-2016.Temeljem razmatranih planiranih utjecaja ciljanih izmjena Prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije, a s obzirom na karakteristike zahvata predviđenih planom, ciljeve plana, lokacije zahvata i obuhvat plana u odnosu na područja ekološke mreže, možemo ustvrditi da dio [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“ Klijent: Grad NovaljaTrajanje projekta: 2018.Preklapanjem svih planiranih aktivnosti s područjima ekološke mreže provedena je analiza mogućih utjecaja aktivnosti Plana te je ustanovljeno da se mogući negativni utjecaji na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže mogu očekivati [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“ Klijent: Općina PitomačaTrajanje projekta: 2016.-2017.Projektom se predviđa izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave kojom bi se podigao nivo vodnog lica čime bi se stvorili povoljniji uvjeti za opstanak postojeće bioraznolikosti. Pregrada za zadržavanje vode planira se izvesti [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“ Klijent: Lacrimasun d.o.o.Trajanje projekta: 2017.-2019.Zahvat nalazi se unutar područja ekološke - Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR3000115 Pelegrin podmorje gdje su ciljni stanišni tipovi: preplavljene ili dijelom prepravljene morske špilje [...]

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice – istražno bušenje“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje projekta: 2016.-2017.Na temelju rezultata I. i II. faze istraživanja, napravljen je Program radova III. faze istraživanja, kojim se predviđa izvođenje dviju istražno - eksploatacijskih bušotina dubine 90 m s provođenjem njihovog ispitivanja s [...]