Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Reference Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja Plan obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 Odransko polje – HR2000415 te Sunjsko polje – HR2000420 koja su značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (POVS područja).Nakon analize turističke [...]

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Reference Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve i uspostava mjera za praćenje posjetitelja (u daljnjem tekstu: Plan) dokument je kojim se nastoji uspostaviti održiv pristup poboljšanju načina na koji posjetitelji doline Neretve uživaju njene prirodne i kulturne osobitosti, a sve u kontekstu vizije i ciljeva strateško-planskog razvoja [...]

Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu

Reference Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu Temeljem razmatranih planiranih utjecaja ciljanih izmjena Prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije, a s obzirom na karakteristike zahvata predviđenih planom, ciljeve plana, lokacije zahvata i obuhvat plana u odnosu na područja ekološke mreže, možemo ustvrditi da dio planiranih izmjena (npr. [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Reference Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“ Preklapanjem svih planiranih aktivnosti s područjima ekološke mreže provedena je analiza mogućih utjecaja aktivnosti Plana te je ustanovljeno da se mogući negativni utjecaji na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže mogu očekivati za aktivnosti i [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Reference Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“ Projektom se predviđa izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave kojom bi se podigao nivo vodnog lica čime bi se stvorili povoljniji uvjeti za opstanak postojeće bioraznolikosti. Pregrada za zadržavanje vode planira se izvesti od prirodnih materijala [...]

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Reference Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“ Zahvat nalazi se unutar područja ekološke - Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR3000115 Pelegrin podmorje gdje su ciljni stanišni tipovi: preplavljene ili dijelom prepravljene morske špilje (8330), Grebeni (1170) [...]

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice – istražno bušenje“

Reference Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice – istražno bušenje“ Na temelju rezultata I. i II. faze istraživanja, napravljen je Program radova III. faze istraživanja, kojim se predviđa izvođenje dviju istražno - eksploatacijskih bušotina dubine 90 m s provođenjem njihovog ispitivanja s ciljem utvrđivanja izdašnosti [...]