Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek - granica BiH, Dionica: Sredanci - granica BiH, Most „Sava“ Klijent: Hrvatske autoceste d.o.o.Trajanje projekta: 2015.Most preko rijeke Save nalazi se u sklopu dionice Sredanci – granica Bosne i Hercegovine koja je krajem 2014. puštena u promet do čvora Svilaj. Obzirom [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 - D228) do km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 - D228)“ Klijent: Hrvatske cesteTrajanje projekta: 2018.Svrha zahvata izgradnje novoga mosta preko rijeke Kupe bilo je osiguranje sigurnosnih i nesmetanih uvjeta odvijanja prometa na državnoj [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“ Klijent: Županijska uprava za ceste Karlovačke županijeTrajanje projekta: 2018.Elaborat analizira Idejno rješenje kojim se predviđa gradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u naselju Zvečaj koji će zamijeniti postojeći, neodgovarajući pontonski most. Planirani most bit će od armirano-betonske  konstrukcije, ukupne  duljine  oko  70 metara, a [...]

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“ Klijent: Aerodrom Brač d.o.o.Trajanje projekta: 2017.-2019.Aerodrom Brač je jedna od devet zračnih luka u Hrvatskoj. U promet je pušten 1993. godine, a izgrađen je prvenstveno za potrebe turizma, ali i za opskrbu otoka i turista te za sportsko-rekreativne potrebe. Objekt je od važnosti [...]

Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš

Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš Klijent: Grad PulaTrajanje projekta: 2017.-2018.Postizanje ciljeva urbane mobilnosti predviđeno je kroz provođenje sljedećih aktivnosti u fazi izrade Plana: pripremu transportnog modela koji će se koristiti kao osnova za određivanje čitavog plana mobilnosti te povećanje broja putnika u javnom prijevozu, planiranje dostupnog sustava prijevoza koji [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća –Povlja“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća –Povlja“ Klijent: Županijska uprava za ceste SplitTrajanje projekta: 2018.Planirana županijska cesta Pučišća-Povlja prolazi uglavnom  nenaseljenim područjem  općina  Pučišća  i  Selca  koje  je  u početnih 5 km i završnih 3 km pod intenzivnom poljoprivrednom obradom (uglavnom maslinici i nešto vinograda s brojnim raštrkanim poljoprivrednim objektima koji su većim dijelom [...]

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja Klijent: Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureTrajanje projekta: 2016.-2017.Nacionalni plan razvoja luka osnovni je dokument koji će na sustavan i cjelovit način sagledati potrebe pomorsko-putničkog prometnog sustava županijske i lokalne razine te dati smjernice razvoja za buduće razdoblje. [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. Klijent: Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureTrajanje projekta: 2017.Strategija je dokument kojim se utvrđuje srednjoročni i dugoročni razvoj u Republici Hrvatskoj i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika Klijent: Grad ŠibenikTrajanje projekta: 2016.-2017.Glavni ciljevi koji se žele postići izradom Plana su sljedeći: osigurati osnovu za održivi razvoj sektora (financijsku, tehničku, okolišnu itd.), postići integrirani pristup planiranja prijevoza na svim razinama - nacionalnoj, (funkcionalnoj) regionalnoj, lokalnoj, temeljen na zajedničkoj metodologiji i uspostavljanju [...]