Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Reference Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek - granica BiH, Dionica: Sredanci - granica BiH, Most „Sava“ Most preko rijeke Save nalazi se u sklopu dionice Sredanci – granica Bosne i Hercegovine koja je krajem 2014. puštena u promet do čvora Svilaj. Obzirom da je procedura procjene [...]

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 – D228) do km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 – D228)“

Reference ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 - D228) do km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 - D228)“ Svrha zahvata izgradnje novoga mosta preko rijeke Kupe bilo je osiguranje sigurnosnih i nesmetanih uvjeta odvijanja prometa na državnoj cesti DC228, budući [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Reference Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“ Elaborat analizira Idejno rješenje kojim se predviđa gradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u naselju Zvečaj koji će zamijeniti postojeći, neodgovarajući pontonski most. Planirani most bit će od armirano-betonske  konstrukcije, ukupne  duljine  oko  70 metara, a nalazi se na lokalnoj cesti koja spaja [...]

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Reference Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“ Aerodrom Brač je jedna od devet zračnih luka u Hrvatskoj. U promet je pušten 1993. godine, a izgrađen je prvenstveno za potrebe turizma, ali i za opskrbu otoka i turista te za sportsko-rekreativne potrebe. Objekt je od važnosti za Republiku Hrvatsku, omogućuje [...]

Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš

Reference Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš Postizanje ciljeva urbane mobilnosti predviđeno je kroz provođenje sljedećih aktivnosti u fazi izrade Plana: pripremu transportnog modela koji će se koristiti kao osnova za određivanje čitavog plana mobilnosti te povećanje broja putnika u javnom prijevozu, planiranje dostupnog sustava prijevoza koji je svima na [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća – Povlja“

Reference Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća - Povlja“ Planirana županijska cesta Pučišća-Povlja prolazi uglavnom  nenaseljenim područjem  općina  Pučišća  i  Selca  koje  je  u početnih 5 km i završnih 3 km pod intenzivnom poljoprivrednom obradom (uglavnom maslinici i nešto vinograda s brojnim raštrkanim poljoprivrednim objektima koji su većim dijelom i u funkciji agroturizma), a [...]

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Reference Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja Nacionalni plan razvoja luka osnovni je dokument koji će na sustavan i cjelovit način sagledati potrebe pomorsko-putničkog prometnog sustava županijske i lokalne razine te dati smjernice razvoja za buduće razdoblje. Takav dokument omogućit će jedinstven razvoj [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. Strategija je dokument kojim se utvrđuje srednjoročni i dugoročni razvoj u Republici Hrvatskoj i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. Na temelju analize postojećeg stanja [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika Glavni ciljevi koji se žele postići izradom Plana su sljedeći: osigurati osnovu za održivi razvoj sektora (financijsku, tehničku, okolišnu itd.), postići integrirani pristup planiranja prijevoza na svim razinama - nacionalnoj, (funkcionalnoj) regionalnoj, lokalnoj, temeljen na zajedničkoj metodologiji i uspostavljanju jasnog planiranja počevši [...]