Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš

Klijent: Grad Slunj
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Idejnim rješenjem planira se izgradnja pješačkog visećeg mosta koji bi spajao lijevu i desnu obalu rijeke Slunjčice te na taj način unaprijedio turističku infrastrukturu.

Realizacijom planiranog zahvata povećat će se kvaliteta prometnih pješačkih kapaciteta te će se postići bolji komunalni standard  stanovnika grada  Slunja. Novi  most predstavlja dodatan pješački  turistički  pravac čime  postaje nova alternativa kretanju turista ovim područjem što  omogućuje njihovu veću prostornu disperziju. Prilikom izgradnje zahvata potencijalno može doći do unosa stranih invazivnih vrsta te širenja prisutnih invazivnih vrsta biljaka, što posljedično može ugroziti autohtonu floru područja. Shodno tome, u cilju sprječavanja trajnih posljedica djelovanja invazivnih vrsta na autohtone biljne vrste, propisana je mjera  zaštite. Osim toga, utvrđeno je da planirani zahvat ne generira značajno negativne utjecaje na okoliš te se ne propisuje dodatno praćenje okoliša.

Prilikom izgradnje zahvata potencijalno može doći do unosa stranih invazivnih vrsta te širenja prisutnih invazivnih vrsta biljaka, što posljedično može ugroziti autohtonu floru područja. Shodno tome, u cilju sprječavanja trajnih posljedica djelovanja invazivnih vrsta na autohtone biljne vrste, propisana je mjera  zaštite.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?