Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Klijent: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 2016.-2017.

Glavni ciljevi koji se žele postići izradom Plana su sljedeći: osigurati osnovu za održivi razvoj sektora (financijsku, tehničku, okolišnu itd.), postići integrirani pristup planiranja prijevoza na svim razinama – nacionalnoj, (funkcionalnoj) regionalnoj, lokalnoj, temeljen na zajedničkoj metodologiji i uspostavljanju jasnog planiranja počevši od Strategije prometnog razvitka RH, identificirati potrebe lokalne mobilnosti koje je potrebno upotpuniti s međunarodnim obrascima mobilnosti identificiranim u Strategiji, razviti sveobuhvatni alat za planiranje neovisno o izvorima sredstava, analizirati i predložiti razvoj u prometnom sustavu iz različítih perspektiva (organizacijske, upravljačke, funkcionalne, infrastrukturne itd.), identificirati stvarne potrebe razvoja prometnog sustava kao alata za podršku socioekonomskom razvoju područja, planirati prometni sustav u skladu s potrebama ostalih socio-ekonomskih sektora (obrazovanja, zdravstva, zbrinjavanje otpada, turizma, industrije, logistike itd.) te identificirati potrebne korake za daljnji razvoj definiranih mjera.

Okolišna prihvatljivosti provedena je kroz analizu ostvarivanja ciljeva Racionalno korištenje prirodnih resursa, Sprječavanje negativnog utjecaja na klimatske promjene, Dobro stanje vrsta i staništa, Osiguranje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva i Očuvanje kulturne baštine. Strateškom procjenom utvrđeno je da su provedbom Plana mogući značajno negativni utjecaji na elemente okoliša, no ukoliko će se poštivati propisane mjere njihov intenzitet se može svesti na umjereno negativnu razinu i  zacrtani ciljevi zaštite okoliša i prirode su ostvarivi.

Strateškom procjenom utvrđeno je da su provedbom Plana mogući značajno negativni utjecaji na elemente okoliša, no ukoliko će se poštivati propisane mjere njihov intenzitet se može svesti na umjereno negativnu razinu i  zacrtani ciljevi zaštite okoliša i prirode su ostvarivi.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?