Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Klijent: Lacrimasun d.o.o.
Trajanje projekta: 2017.-2019.

Zahvat nalazi se unutar područja ekološke – Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR3000115 Pelegrin podmorje gdje su ciljni stanišni tipovi: preplavljene ili dijelom prepravljene morske špilje (8330), Grebeni (1170) i nasela posidonije (Posidonion oceanicae) (1120). U uvali Vela Garška rasprostranjen je ciljni stanišni tip naselja posidonije, te se uz unutrašnju obalu uvale nalazi morska špilja Vela Garška, također ciljni stanišni tip ovog područja ekološke mreže. Sukladno navedenom, značajni negativni utjecaji se ne mogu isključiti, iako se sidrište planira koristiti kroz ljetne mjesece.

Na temelju provedenih istraživanja podmorja uvale procijenjeni su mogući utjecaji na ciljna staništa i cjelovitost područja ekološke mreže i propisane mjere ublažavanja za vrijeme građenja, korištenja i uklanjanja sidrišta. Predloženim praćenjem stanja omogućit će uvid u stanje naselja posidonije za vrijeme korištenja zahvata.

Na temelju provedenih istraživanja podmorja uvale procijenjeni su mogući utjecaji na ciljna staništa i cjelovitost područja ekološke mreže i propisane mjere ublažavanja za vrijeme građenja, korištenja i uklanjanja sidrišta.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?