Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja

Klijent: JURA ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije
Trajanje projekta: 2014.-2018.

Predmet Studije utjecaja na okoliš je procjena utjecaja zahvata izgradnje, korištenja i dekomisije vjetroelektrane (VE) Svilaja na okoliš. Ovim zahvatom predviđena je izgradnja vjetroelektrane (VE) s 17 vjetroagregata na lokaciji planine Svilaje. Također, studijom su razmatrane 2 varijante smještaja trafostanice i 3 moguće varijante priključaka na postojeću elektroenergetsku mrežu (dalekovodi).

Analizirana je pogodnost staništa za vuka (Canis lupus L.) te je zaključeno kako bi utjecaj, s obzirom na ukupna raspoloživa staništa vuka u Dalmaciji bio zanemariv, tj. prihvatljiv. S aspekta zaštite ornitofaune, na području zahvata nisu zabilježene ciljne vrste ptica od posebnog rizika od kolizije. Utjecaj tijekom korištenja zahvata na faunu šišmiša procjenjuju se kao umjereno negativni za vrstu dugokrili pršnjak i vrste iz roda Myiotis. Budući da su šišmiši skupina s visokim rizikom od kolizije s elisama vjetroelektrane za njih se propisao program praćenja te mjere ublažavanja. Zbog zauzimanja staništa utjecaji su umjereno negativni i na ciljne vrste modru sasu i dalmatinskog okaša. Terenskim istraživanjem utvrđena je prisutnost obje ciljne vrste na lokaciji zahvata, ali procjenjuje se da će zahvat negativno dijelovati na mali dio populacije.

Ovim zahvatom predviđena je izgradnja vjetroelektrane (VE) s 17 vjetroagregata na lokaciji planine Svilaje. Također, studijom su razmatrane 2 varijante smještaja trafostanice i 3 moguće varijante priključaka na postojeću elektroenergetsku mrežu (dalekovodi).

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?