Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš Klijent: VODOVOD i ODVODNJA d.o.o. ŠibenikTrajanje projekta: 2019.Cilj ovog projekta je omogućavanje opskrbe vodom potrošača iz neopskrbljenih naselja u zaleđu Skradina. Idejni projekt uključuje izgradnju dovodnog cjevovoda od spojnog okna u Đevrskama do Plastova u duljini cca 16 km [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“ Klijent: Rad d.o.o.Trajanje projekta: 2019.Projektu izgradnje sustava odvodnje naselja Badanj, grad Drniš pristupilo se zbog nedostatka sustava odvodnje uslijed čega su se otpadne vode na ovom području skupljale u septičke i sabirne jame. Septičke i sabirne jame često nisu odgovarajuće nepropusnosti te predstavljaju pritisak [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“ Klijent: Općina Mošćenička DragaTrajanje projekta: 2018.Realizaciji projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Mošćenička Draga pristupilo se u svrhu ispunjenja obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) prema kojem sve JLS s više od 1500 stanovnika i manje od 25 000 [...]

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš Klijent: Općina Mošćenička DragaTrajanje projekta: 2018.Elaborat analizira Glavni projekt kojim je predviđena rekonstrukcija hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću. Predmet Elaborata je pročistač otpadnih voda hotelskog kompleksa čiji ukupni biorazgradivi teret pročišćavanja iznosi 92,0 kg BPK5/dan što je [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić Klijent: RAD d.o.o.Trajanje projekta: 2017.Ovim projektom planirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 2033 metra, crpne stanice i vodospreme Drvenjak na lokaciji Mirlović polja.Prilikom procjene utjecaja na sastavnice okoliša definirane su zone utjecaja. S obzirom na karakter planiranog zahvata, mogli su [...]

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine Klijent: Ministarstvo poljoprivredeTrajanje projekta: 2014.-2015.Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje [...]