Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede
Trajanje projekta: 2014.-2015.

Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje ciljeve i prioritete upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj te razdoblje provedbe istih.

Strateškom studijom procijenjeno je da će provedba Programa prvenstveno imati značajne pozitivne utjecaje na postavljene okolišne ciljeve. Prepoznati su i mogući lokalni negativni utjecaji no oni će se ublažiti poštivanjem propisanih mjera. Također je propisano praćenje stanja okoliša koje će se provoditi kroz indikatore definirane u ovoj Strateškoj studiji.

Strateška studija je izrađena u suradnji sa firmama ZaVita svetovanje d.o.o., Hidroing d.o.o. i Geologija d.o.o.

Strateškom studijom procijenjeno je da će provedba Programa prvenstveno imati značajne pozitivne utjecaje na postavljene okolišne ciljeve. Prepoznati su i mogući lokalni negativni utjecaji no oni će se ublažiti poštivanjem propisanih mjera.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?