Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Klijent: VODOVOD i ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Trajanje projekta: 2019.

Cilj ovog projekta je omogućavanje opskrbe vodom potrošača iz neopskrbljenih naselja u zaleđu Skradina. Idejni projekt uključuje izgradnju dovodnog cjevovoda od spojnog okna u Đevrskama do Plastova u duljini cca 16 km te izgradnju vodospreme Planičnik s pristupnim putem.

Izgradnjom cjevovoda podiže se razina kvalitete opskrbljenosti infrastrukturom, a time i kvaliteta života lokalnog stanovništva. Nakon provedene analize po sastavnicama okoliša, utvrđeno je da planirani zahvat neće generirati značajno negativne utjecaje. Elaboratom propisane mjere zaštite okoliša uključuju uspostavu i održavanje šumskog reda nakon sječe šumske vegetacije te konzultiranje mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela u vezi pojedinačnih kulturnih dobara koja se nalaze unutar zone neposrednog utjecaja planiranog zahvata te arheološkog područja Bribir.

Elaboratom propisane mjere zaštite okoliša uključuju uspostavu i održavanje šumskog reda nakon sječe šumske vegetacije te konzultiranje mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela u vezi pojedinačnih kulturnih dobara koja se nalaze unutar zone neposrednog utjecaja planiranog zahvata te arheološkog područja Bribir.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?