About Ires Ekologija

This author has not yet filled in any details.
So far Ires Ekologija has created 63 blog entries.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Reference Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš Planira se inovacijsko središte koje će biti locirano u naselju Zvjerinac, u općini Biskupija te će Veleučilištu u Kninu služiti kao tehnološki park gdje se predviđaju edukativna poljoprivredno – prehrambeno – prerađivačka pilot postrojenja.Prilikom procjene utjecaja izgradnje planiranog zahvata na sastavnice okoliša [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš Cilj ovog projekta je omogućavanje opskrbe vodom potrošača iz neopskrbljenih naselja u zaleđu Skradina. Idejni projekt uključuje izgradnju dovodnog cjevovoda od spojnog okna u Đevrskama do Plastova u duljini cca 16 km te izgradnju vodospreme Planičnik s pristupnim [...]

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Reference ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“ Projektu izgradnje sustava odvodnje naselja Badanj, grad Drniš pristupilo se zbog nedostatka sustava odvodnje uslijed čega su se otpadne vode na ovom području skupljale u septičke i sabirne jame. Septičke i sabirne jame često nisu odgovarajuće nepropusnosti te predstavljaju pritisak na okoliš, a [...]

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Reference ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“ Realizaciji projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Mošćenička Draga pristupilo se u svrhu ispunjenja obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) prema kojem sve JLS s više od 1500 stanovnika i manje od 25 000 stanovnika moraju osigurati funkcioniranje [...]

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Reference Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš Elaborat analizira Glavni projekt kojim je predviđena rekonstrukcija hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću. Predmet Elaborata je pročistač otpadnih voda hotelskog kompleksa čiji ukupni biorazgradivi teret pročišćavanja iznosi 92,0 kg BPK5/dan što je ekvivalentno 1150 ES.Kako je [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić Ovim projektom planirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 2033 metra, crpne stanice i vodospreme Drvenjak na lokaciji Mirlović polja.Prilikom procjene utjecaja na sastavnice okoliša definirane su zone utjecaja. S obzirom na karakter planiranog zahvata, mogli su se isključiti značajno [...]

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine

Reference Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje ciljeve i prioritete [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“ Elaboratom se planira izgradnja akumulacije Marjanac, izgradnja retencije Marjanac, uređenje toka potoka Marjanac, reguliranje zapadnog bujičnog pritoka i izgradnja pristupnih puteva. Svrha izgradnje akumulacije i retencije je obrana od poplave nizvodnog područja te navodnjavanje [...]

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Reference Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“ Planiranim zahvatom se planira proširenje sustava navodnjavanja te će se koristiti 2,4 ‰ vode od srednjeg protoka Drave u vegetacijskom periodu jer je to maksimalni kapacitet crpne stanice. Prva faza navodnjavanja sustava u procesu je izgradnje, dok se planirani zahvat odnosio na drugu [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije Plan navodnjavanja na području Varaždinske županije temelji se na postojećoj pedološko – hidropedološkoj pogodnosti tla, mogućnosti dobave vode, stupnju uređenosti poljoprivrednih površina i uvažavanju namjene prostora prema važećoj prostorno–planskoj dokumentaciji. Sukladno pedološkoj osnovi za razvoj navodnjavanja u Varaždinskoj županiji odabrano je najpogodnije tlo koje se [...]