Vodič kroz procjenu utjecaja zahvata na okoliš za investitore

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je važan korak za investitore. Pretpostavimo da ulažete u razvoj projekata obnovljivih izvora energije (OIE). Lokacija za vašu planiranu investiciju je uvrštena u prostorni plan, imate ishođeno energetsko odobrenje i osigurano priključenje na elektroenergetsku mrežu. No, prije ishođenja lokacijske dozvole vaš projekt mora biti ocijenjen prihvatljivim s aspekta utjecaja na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu (Natura 2000). Pred vama je još administracije i odgađanja realizacije projekta. Komu se obratiti i odakle krenuti?

Obvezujuća zakonska regulativa

Cilj postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš je ocijeniti utjecaj planiranog zahvata na okoliš te, ako je potrebno, propisati potrebne mjere zaštite okoliša kako bi se ti utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru, tj. prihvatljivu razinu.

Provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN, br. 61/14 i 3/17).

Ako svoj tip zahvata (projekta) pronađete u Prilogu I, II i III Uredbe, podliježete zakonskoj obavezi odobrenja u pogledu utjecaja na okoliš. 

U tom slučaju, za svoj projekt ćete trebati predati zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPUO) ili procjenu utjecaja na okoliš (PUO).

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPUO)

Preliminarni postupak, ili screening, utvrđuje moguće značajne utjecaje planiranog zahvata na okoliš. Ako postoji takav utjecaj, slijedi procjena utjecaja na okoliš.

Ocjena potrebe procjene utjecaja zahvata na okoliš odnosi se na određene zahvate navedene u popisima u Uredbi. Na primjer, hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane, kao i ostala postrojenja obnovljivih izvora energije s snagom većom od 10 MW, zahtijevaju OPUO.

Elaborat zaštite okoliša je dokument izrađen u postupku OPUO koji analizira zahvat i opisuje njegov utjecaj na okoliš. Obično se koriste dostupni podaci, a terenska analiza često nije potrebna.

Postupak OPUO trebao bi biti završen u roku od dva mjeseca, ali često se produžuje zbog sudjelovanja različitih tijela. Prosječno vrijeme za dobivanje rješenja nakon podnošenja zahtjeva je obično od 3 do 6 mjeseci.

Detaljnije o svim koracima u postupku OPUO

Više o elaboratu zaštite okoliša.

Procjena utjecaja na okoliš (PUO)

Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš određeni su u popisu zahvata u Prilogu I Uredbe. PUO je obvezan za veće zahtjeve.  Primjerice, vjetroelektrane s planiranom snagom većom od 20 MW te druga proizvodna postrojenja (uključujući solarne elektrane) s planiranom snagom većom od 100 MW, postrojenja za koja je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu, ili projekte za koja MINGOR tijekom provedbe OPUO-a odluči da je obvezno provesti PUO.

Dokument koji se izrađuje unutar postupka PUO je Studija o utjecaju zahvata na okoliš koja se prilaže uz zahtjev za procjenu nadležnom tijelu, u ovom slučaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Za potrebe Studije radi se detaljno istraživanje, koje podrazumijeva i izlazak stručnjaka na teren. Propisuju se mjere zaštite okoliša prema kojima investitor mora prilagoditi zahvat.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

Ako se planirani zahvat nalazi na području ekološke mreže (Natura 2000) ili ako nadležno tijelo u postupku OPUO ili zasebne prethodne ocjene prihvatljivosti za EM utvrdi da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja Natura 2000, potrebno je provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, odnosno skraćeno Glavnu ocjenu.

Glavna ocjena može biti dio studije utjecaja na okoliš ili samostalni dokument. Određena je odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Ako se utvrdi negativan utjecaj na ciljeve očuvanja ekološke mreže bez mogućnosti ublažavanja, zahvat može biti negativno ocijenjen, odnosno neprihvatljiv za ekološku mrežu.

Istraživanja koja se provode prilikom izrade Glavne ocjene su detaljna i beskompromisna. Mogu se odužiti i do godine dana ovisno o vremenskim uvjetima i vrstama koje je potrebno istražiti. Mjere ublažavanja koje se propisuju su obvezujuće.

Komu se obratiti?

Spomenute dokumente u postupku OPUO, PUO i OPEM mogu izrađivati isključivo pravne ili fizičke osobe koje imaju suglasnost, odnosno ovlaštenje od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, tzv. ovlaštenici.

Važna, ali često zanemarena informacija je da u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš može sudjelovati i zainteresirana javnost putem javnih rasprava koje uključuju javni uvid u dokumente i javno izlaganje. Svi zainteresirani (ne samo stručna tijela) imaju pravo podnijeti mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi s predmetom javne rasprave te se oni predaju ovlašteniku na očitovanje.

Tim Ires ekologije nudi mogućnost izrade preliminarne analize zahvata. Radi se o neobvezujućem i konzultativnom dokumentu koji vam ˝u nultoj˝ fazi može ukazati na potencijalne prepreke u postupku procjene te vam uštedjeti i vrijeme i novac prilikom razvoja projekta.

Ako vas zanima više detalja u vezi procjene utjecaja na okoliš, javite nam se za kavu! ☕