Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Predmet ove strateške studije je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine, a koji predstavlja temeljni strateško planski dokument.

Planom se razmatra prostor panonskog bazena Republike Hrvatske te se određuje prostor na kojem će se istraživati, razvijati i eksploatirati geotermalni potencijal, metode pridobivanja geotermalne vode u energetske svrhe, tehniku i tehnologiju pridobivanja, način upotrebe od strane krajnjeg korisnika te usmjeravanje energetskog razvoja Republike Hrvatske u smjeru zelene energije.

Geotermalne vode jedan su od obnovljivih izvora energije čiji je doprinos ugrađen u ostvarenja ciljeva Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20) i tranzicije na niskougljično gospodarstvo. Geotermalna energija sadrži sve ključne elemente oblikovanja nacionalne zelene politike sadržane u pet dimenzija energetske unije, a to su: dekarbonizacija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište te istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Procjena utjecaja provedbe Plana analizira promjenu odnosno posljedicu koju će planske mjere imati na okolišne značajke sastavnica i čimbenika u okolišu. Paralelno s mjerama, analiziraju se i planirani projekti. Utjecaji Plana na sastavnice okoliša i ostale čimbenike u okolišu procijenili su se metodom ekspertne prosudbe temeljem dostupnih postojećih podataka o karakteristikama aktivnosti Plana te dostupne nacionalne i međunarodne znanstvenostručne literature o mogućim utjecajima pojedinih karakteristika planiranih aktivnosti ili elemenata.

Mjere zaštite okoliša predložene su na temelju analize postojećeg stanja i analize mogućih utjecaja na sastavnice i čimbenike u okolišu uslijed realizacije predmetnog Plana, a obuhvaćaju mjere sprječavanja i smanjenja utjecaja provedbe Plana na sastavnice okoliša i čimbenike u okolišu koje se propisuju za umanjivanje potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš pri realizaciji aktivnosti iz mjera Plana. Propisane mjere dijele se u dvije grupe: mjere u fazi istraživanja i mjere u fazi eksploatacije, te su iste adekvatno implementirati u sadržaj Plana.

Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu

Sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine obvezna je bila provedba Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

Na području koje se nalazi u obuhvatu Plana nalazi se ukupno 154 područja ekološke mreže, odnosno pod ekološkom mrežom nalazi se četvrtina površine obuhvata Plana sa 744 229 ha.

Glavnom ocjenom analizirane su aktivnosti Plana na područja ekološke mreže no zbog nedostatka prostorno definiranih podataka mogući utjecaji provedbe Plana na ekološku mrežu nisu se činjenično ocijenili. No, glavnom ocjenom su istaknuti ključni rizici vezani uz moguće utjecaje na ekološku mrežu, a odnose se na:

  • područja ekološke mreže manja od 5000 ha,
  • ciljna staništa i staništa ciljnih vrsta kojih sukladno relevantnim bazama podataka ima manje od 1000 ha (unutar područja ekološke mreže većih od 5000 ha),
  • podzemna staništa (špilje i jame),
  • vodena i vlažna staništa.

Za potrebe prikaza intenziteta utjecaja korištena je standardna skala, sukladno Smjernicama za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO).

Planom razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske se razmatra prostor panonskog bazena Republike Hrvatske te se određuje prostor na kojem će se istraživati, razvijati i eksploatirati geotermalni potencijal, metode pridobivanja geotermalne vode u energetske svrhe, tehniku i tehnologiju pridobivanja, način upotrebe od strane krajnjeg korisnika te usmjeravanje energetskog razvoja Republike Hrvatske u smjeru zelene energije.

Slika 1. Područje namijenjeno istraživanju geotermalnih voda u energetske svrhe s postojećim eksploatacijskim poljima geotermalne vode (Izvor: Plan)

Slika 2. Područja ekološke mreže u obuhvatu Plana

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?