Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 - D228) do km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 - D228)“

Klijent: Hrvatske ceste
Trajanje projekta: 2018.

Svrha zahvata izgradnje novoga mosta preko rijeke Kupe bilo je osiguranje sigurnosnih i nesmetanih uvjeta odvijanja prometa na državnoj cesti DC228, budući da postojeći most (izgrađen 1892. god.) nije više u stanju to osigurati te ima ograničenje prometa na 15 t.

Planirani zahvat smješten je unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000642 Kupa (POVS) te uz područje očuvanja značajnog za ptice HR1000001 Pokupski bazen (POP) stoga se tijekom izrade elaborata posebna pažnja posvetila ovim područjima. Provedenom procjenom nisu prepoznati značajno negativni utjecaji planiranog zahvata ni na jednu od sastavnica okoliša pa tako ni na navedena područja ekološke mreže.

Ipak, kako se planiranim zahvatom u ruralni krajobraz unosi novi antropogeni element koji će uzrokovati trajne promjene vizura s određenih pozicija, a poglavito s nižih dijelova terena i onih otvorenijih elaboratom je propisana mjera izrade krajobraznog elaborata kojim će se planirani zahvat na najprikladniji način integrirati u riječni krajobraz Kupe.

Provedenom procjenom nisu prepoznati značajno negativni utjecaji planiranog zahvata ni na jednu od sastavnica okoliša pa tako ni na navedena područja ekološke mreže.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?