Evo koji su mogući ishodi Ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO)

Nakon što se elaborat zaštite okoliša uputi nadležnom tijelu sa zahtjevom za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš moguća su četiri ishoda.

Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO): Zašto je pravovremena analiza zahvata ključna?

OPUO (Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš) je važan postupak koji se provodi prije samog pokretanja projekta ili zahvata na okoliš. Njegova svrha je identificirati zahvate koji potencijalno mogu imati značajne utjecaje na okoliš i odlučiti o potrebi daljnje procjene utjecaja (PUO).

Elaborat zaštite okoliša: pregled zakonskih zahtjeva i procesa

Kada planirate investiciju koja uključuje zahvate u prirodi, važno je da ste upoznati sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša. Jedan od bitnih dokumenata u tom procesu je elaborat zaštite okoliša. Objasnit ćemo vam što je elaborat zaštite okoliša, za koje zahvate je obavezan te kako vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći u procesu izrade.