Elaborat zaštite okoliša: pregled zakonskih zahtjeva i procesa

Kada planirate investiciju koja uključuje zahvate u prirodi, važno je da ste upoznati sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša. Jedan od bitnih dokumenata u tom procesu je elaborat zaštite okoliša. Objasnit ćemo vam što je elaborat zaštite okoliša, za koje zahvate je obavezan te kako vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći u procesu izrade.

Vodič kroz procjenu utjecaja zahvata na okoliš za investitore

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je važan korak za investitore prije ishođenja lokacijske dozvole. Komu se obratiti i odakle krenuti?