Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ - „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Klijent: Brizenica bay d.o.o.
Trajanje projekta: 2016.-2017.

Predmetni zahvat predviđa izgradnju turističkog naselja i hotela s popratnim sadržajima ugostiteljsko-turističke namjene i infrastrukturnim građevinama u uvali Brizenica, na području grada Stari Grad na otoku Hvaru. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže HR2001427 Hvar – Šume kod Starigrada i HR1000036 Srednjodalmatinski otoci i Pelješac.

Utjecaji planiranog zahvata na sastavnice okoliša podijeljeni su u dvije faze (gradnja i korištenje). Za svaku fazu provedbe procijenjena su moguća opterećenja okoliša čiji su utjecaji analizirani kroz svaku pojedinu sastavnicu okoliša. Analizom zahvata i njegovog utjecaja na sastavnice okoliša, identificirani su glavni utjecaji te su za njih propisane mjere ublažavanja. Isto tako, prilikom izvedbe planiranog zahvata predložena je mjera ublažavanja koja uključuje ostavljanje pojedinih razvijenih jedinki hrasta crnike i alepskog bora na području zahvata, ali i u okolnom staništu potencijalno/privremeno degradiranom prilikom izgradnje. Priprema, građenje i korištenje predmetnog zahvata na području grada Starog Grada na otoku Hvaru, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže, osobito očuvanja stanišnog tipa 9340 Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) ocjenjuje se prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu.

Utjecaji planiranog zahvata na sastavnice okoliša podijeljeni su u dvije faze (gradnja i korištenje). Za svaku fazu provedbe procijenjena su moguća opterećenja okoliša čiji su utjecaji analizirani kroz svaku pojedinu sastavnicu okoliša.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?