Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek - granica BiH, Dionica: Sredanci - granica BiH, Most „Sava“

Klijent: Hrvatske autoceste d.o.o.
Trajanje projekta: 2015.

Most preko rijeke Save nalazi se u sklopu dionice Sredanci – granica Bosne i Hercegovine koja je krajem 2014. puštena u promet do čvora Svilaj. Obzirom da je procedura procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat most “Sava” na autocesti A5 provedena 2003. i 2004. godine u sklopu procjene utjecaja zahvata na okoliš za cijelu autocestu A5, kada zakonska regulativa Republike Hrvatske nije bila u potpunosti usklađena sa zakonskom regulativom EU, istu je bilo potrebno obnoviti sukladno zakonskoj važećoj regulativi RH i EU, u svrhu apliciranja za EU fondove. Studijom utjecaja na okoliš obrađena je i Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Izgradnjom mosta doći će do bolje povezanosti kako Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i s obzirom da se radi o dijelu Vc koridora koji će povezivati Budimpeštu s Pločama i do značajnijeg povećanja prometa. Utvrđeni negativni utjecaji tijekom pripreme i izgradnje zahvata ublažit će se i/ili izbjeći primjenom niza propisanih mjera zaštite okoliša.

Predmetni zahvat nalazi se u području ekološke mreže značajnom za divlje svojte i stanišne tipove (POVS) “Sava nizvodno od Hrušćice” (HR2001311). Temeljem razmatranih mogućih utjecaja planiranog zahvata s obzirom na karakteristike zahvata, lokaciju zahvata i njegov smještaj u odnosu na područja ekološke mreže, utvrđeno je da je zahvat prihvatljiv za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Studija je izrađena u suradnji sa tvrtkom IPZ d.d.

Izgradnjom mosta doći će do bolje povezanosti kako Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i s obzirom da se radi o dijelu Vc koridora koji će povezivati Budimpeštu s Pločama, i do značajnijeg povećanja prometa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?