Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice – istražno bušenje“

Klijent: Hrvatske vode
Trajanje projekta: 2016.-2017.

Na temelju rezultata I. i II. faze istraživanja, napravljen je Program radova III. faze istraživanja, kojim se predviđa izvođenje dviju istražno – eksploatacijskih bušotina dubine 90 m s provođenjem njihovog ispitivanja s ciljem utvrđivanja izdašnosti te utvrđivanja hidrogeoloških značajki vodonosnika. Za planirani zahvat istražnog bušenja definirana je zona mogućeg djelovanja preklapanjem podataka o geološkoj strukturi područja, ekološkim karakteristikama područja te terenskim uvidom.

Analizom aktivnosti koje će se odvijati za vrijeme izvođenja planiranog zahvata, ekologije ciljnih staništa i vrsta područja ekološke mreže HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera te terenskim obilaskom lokacije planiranog zahvata, zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, odnosno da se značajno negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže ne očekuje. Iako se ciljni stanišni tip 6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) i ciljna vrsta puzavi celer (Apium repens) nalaze relativno blizu zahvata vodoistražne bušotine B-3/14, sama bušotina je na usko lokaliziranom području, a pristupni put do nje vodi sa suprotne strane u odnosu na lokacije puzavog celera i travnjaka beskoljenke, pa utjecaj nije okarakteriziran kao značajno negativan.

Analizom aktivnosti koje će se odvijati za vrijeme izvođenja planiranog zahvata, ekologije ciljnih staništa i vrsta područja ekološke mreže HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera te terenskim obilaskom lokacije planiranog zahvata, zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, odnosno da se značajno negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže ne očekuje.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?