Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Klijent: Općina Pitomača
Trajanje projekta: 2016.-2017.

Projektom se predviđa izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave kojom bi se podigao nivo vodnog lica čime bi se stvorili povoljniji uvjeti za opstanak postojeće bioraznolikosti. Pregrada za zadržavanje vode planira se izvesti od prirodnih materijala (drvo, prirodni kamen ili gabionski građevni blokovi). Uz samu pregradu planirana je izgradnja riblje staze kojom bi se omogućio prolaz bentičkim beskralježnjacima, ribama, vodozemcima i sisavcima i za vrijeme nižih vodostaja (zimi).

Planirani zahvat dugoročno će pozitivno utjecati na ciljne vrste i staništa zbog poboljšanja stanišnih uvjeta u rukavcu, osobito za vrijeme dugih sušnih razdoblja kada bi se razina vode u Staroj Dravi značajno smanjila.

Projektom se predviđa izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave kojom bi se podigao nivo vodnog lica čime bi se stvorili povoljniji uvjeti za opstanak postojeće bioraznolikosti.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?