Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Klijent: Grad Novalja
Trajanje projekta: 2018.

Preklapanjem svih planiranih aktivnosti s područjima ekološke mreže provedena je analiza mogućih utjecaja aktivnosti Plana te je ustanovljeno da se mogući negativni utjecaji na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže mogu očekivati za aktivnosti i namjene prostora koji predstavljaju područja ugostiteljsko-turističke namjene, uslužna i prometna infrastruktura te područja proširenja poduzetničke zone.

Prepoznati su i kumulativni utjecaj na ciljeve očuvanja predmetnog područja koji se očekuju realizacijom izdvojenih građevinskih područja smještenih u obalnom pojasu čime su potencijalno ugrožena očuvana morska ciljna staništa. Međutim, uz primjenu mjera definiranih Studijom Glavne ocjene kao i poštivanjem odredbi Plana, značajan kumulativan utjecaj planiranih aktivnosti na cjelovitost predmetnog područja se ne očekuje.

Prepoznati su i kumulativni utjecaj na ciljeve očuvanja predmetnog područja koji se očekuju realizacijom izdvojenih građevinskih područja smještenih u obalnom pojasu čime su potencijalno ugrožena očuvana morska ciljna staništa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?