Strateška studija zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Prapratna, Općina Sućuraj na okoliš

Klijent: IANOS d.o.o.
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Razlozi donošenja predmetnih urbanističkih planova uređenja su: razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju objekata ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske djelatnosti u predmetnoj zoni, rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Analizom aktivnosti predviđenih unutar obuhvata na strateškoj razini je procijenjeno da su utjecaji, kako pojedinačni tako i kumulativni, mogući na obuhvaćena područja ekološke mreže. Značajno negativno djelovanje Plana na cjelovitost područja ekološke mreže nije utvrđeno, ali ciljne vrste i staništa na koje bi se realizacija Plana potancijalno izraženije odrazila su: Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Hippolais olivetorum, Lullula arborea, 1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae). Iako je temeljem procjene utvrđeno da je Plan na strateškoj razini prihvatljiv za područja ekološke mreže, Glavnom ocjenom su definirane mjere ublažavanja kako bi se predviđeni umjereno negativni utjecaji dodatno umanjili.

Analizom aktivnosti predviđenih unutar obuhvata na strateškoj razini je procijenjeno da su utjecaji, kako pojedinačni tako i kumulativni, mogući na obuhvaćena područja ekološke mreže.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?