Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Klijent: Virovitičko-podravska županija
Trajanje projekta: 2015.-2019.

Izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog plana se pristupilo zbog postizanja sljedećih ciljeva prostornog uređenja: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, unapređenje poljoprivrednih djelatnosti, razvoj infrastrukture, pravilno i gospodarski opravdano gospodarenje s otpadom, razvoj ugostiteljsko-turističke ponude u svrhu razvoja i oživljavanje ponude na području VPŽ te razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode i zaštita okoliša.

Nakon analize zaključeno je da je neke zahvate u prostoru potrebno planirati izvan močvarnih staništa te je prilikom realizacije akumulacija/ retencija potrebno omogućiti kontinuirani protok koji će zadovoljiti specifične ekološke potrebe ugroženih divljih vrsta. Nadalje, zaključeno je da bi bez provedbe Plana turizam u Županiji ostao nerazvijen i jednoličan čime bi se nastavio postojeći negativni trend.

Poštovanjem i realizacijom propisanih mjera, strateški cilj „Usuglašenost kategorija planiranih aktivnosti Plana sa zahtjevima okoliša i prirode“ može se smatrati ostvarenim.

Zaključeno je da bi bez provedbe Plana turizam u Županiji ostao nerazvijen i jednoličan čime bi se nastavio postojeći negativni trend.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?