Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Klijent: Grad Bjelovar
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Ciljevi prostornog uređenja koji su primijenjeni u Planu su ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, a pri tom osigurati racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, regionalnu prostornu osobitost, kvalitetan razvoj naselja sa ciljem stvaranja zdravog i funkcionalnog radnog i životnog okoliša.

Analizom kumulativnih utjecaja zaključeno je da je moguć utjecaj na pojedinačna kulturna dobra usred provedbom planiranih linijskih infrastrukturnih elemenata prometne (cestovne) i elektroenergetske infrastrukture (plinovod, dalekovod, naftovod). Navedena infrastruktura zahvaća kulturna dobra u zonama neposrednog (250 m) i posrednog utjecaja (500 m). Međutim, također će doći i do pozitivnog kumulativnog utjecaja na stanovništvo kroz povećanje broja radnih mjesta i zapošljivosti. Planiranim aktivnostima predviđene su zone ugostiteljsko-turističke namjene, zone gospodarske namjene (industrijska, zanatska, poljoprivredna), poslovne namjene (uslužna, trgovačka) te sportsko-rekreacijska zona.

Analizom kumulativnih utjecaja zaključeno je da je moguć utjecaj na pojedinačna kulturna dobra usred provedbom planiranih linijskih infrastrukturnih elemenata prometne (cestovne) i elektroenergetske infrastrukture (plinovod, dalekovod, naftovod).

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?