Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Klijent: Grad Zagreb
Trajanje projekta: 2017.

Strateška studija utjecaja na okoliš za naručitelja Grad Zagreb. Trajanje projekta: 2017.

Strategija je, sukladno smjernicama o regionalnom razvoju, planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju  ciljevi  i  prioriteti  razvoja  urbanog  područja  te kao  takva određuje  opće  smjernice  održivog  društveno-gospodarskog razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb kroz definirane ciljeve kao što je unaprjeđenje kvalitete života, konkurentno i održivo gospodarstvo te unaprjeđenje upravljanja okolišem, prirodom i prostorom.

Strateška studija utjecaja na okoliš 

Okolišna prihvatljivost provedena je kroz analizu ostvarivanja sljedećih okolišnih ciljeva: Dobro stanje tla, voda i zraka, dobro stanje vrsta i staništa, prilagodba klimatskim promjenama,  osiguranje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva, očuvanje i održivo korištenje krajobraza i kulturne baštine. Zaključeno je da će Strategijom propisane mjere većinski pozitivno djelovati na komponente okoliša, dok su za manji broj mjera prepoznati značajno negativni  utjecaji,  za  koje  su  propisane  adekvatne  mjere i  preporuke  za ublažavanje ili izbjegavanje utjecaja.

Strategija je planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju  ciljevi  i  prioriteti  razvoja  urbanog  područja  te kao  takva određuje  opće  smjernice  održivog  društveno-gospodarskog razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?