Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Klijent: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje projekta: 2014.-2015.

Strateškom studijom ukupno je analizirano 111 lokacija, od kojih su na 17 lokacija planirane vjetroelektrane (VE), na 89 lokacija sunčane elektrane (SE), na 4 lokacije vjetro-sunčane elektrane (VSE), a na jednoj lokaciji mala hidroelektrana (MAHE). Svaka lokacija je samostalno i kumulativno analizirana u odnosu na sastavnice okoliša i popraćena odgovarajućim kartografskim prikazom.

Predviđene lokacije niza sunčanih elektrana i nekoliko vjetroelektrana nalaze se u nakupinama unutar zaštićenih područja Snježnice i Konavoskog polja, Istočnog dijela Korčule, Delte Neretve i Jugoistočnog dijela Pelješca. Iako pojedinačni zahvati nemaju nužno velik negativan utjecaj na područja ekološke mreže, kumulativan utjecaj koji proizlazi iz velikog broja elektrana na malome području može imati karakteristike značajnog negativnog utjecaja.

Strateškom studijom ukupno je analizirano 111 lokacija, od kojih su na 17 lokacija planirane vjetroelektrane (VE), na 89 lokacija sunčane elektrane (SE), na 4 lokacije vjetro-sunčane elektrane (VSE), a na jednoj lokaciji mala hidroelektrana (MAHE).

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?