Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Osnovni cilj izrade i donošenja Izmjena i dopuna je da se, kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem na terenu, osigura kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Karlovačke županije.

Za neke od zahvata za koje je Studija procijenila da mogu imati neprihvatljiv utjecaj na okoliš/prirodu predloženo je da se ne preporučuju za upisivanje u Plan zbog potencijalno neprihvatljivih negativnih utjecaja i načela predostrožnosti. Analizom važećeg Plana te stanja okoliša/prirode, Studija je definirala preporuke za Županiju koje bi trebalo poštovati prilikom planiranja, ali i izvedbe zahvata.

U okviru Studije provedena je i Glavna ocjena prihvatljivosti II. Izmjena i dopuna Prostornog   plana   Karlovačke županije za ekološku mrežu. Temeljem analize očekivanih utjecaja, zaključeno je da se Plan smatra prihvatljivim za cjelovitost i ciljeve očuvanja Ekološke mreže ukoliko se poštuju mjere sprečavanja negativnih utjecaja i preporuke da se predložene hidroelektrane ne uvrste u Plan.

Za neke od zahvata za koje je Studija procijenila da mogu imati neprihvatljiv utjecaj na okoliš/prirodu predloženo je da se ne preporučuju za upisivanje u Plan zbog potencijalno neprihvatljivih negativnih utjecaja i načela predostrožnosti.

Klijent: Karlovačka županija
Trajanje projekta: 2015.-2019.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?