Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Klijent: Krapinsko-zagorska županija
Trajanje projekta: 2014.-2015.

Razlozi za donošenje II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana je utvrđivanje potrebe osiguranja prostorno-planskih uvjeta za razvoj energetske, prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za Republiku Hrvatsku i Krapinsko-zagorsku županiju.

Analizom varijantnih rješenja za lokaciju odlaganja azbestnog otpada uzeti su obzir utjecaji na sve sastavnice okoliša s naglaskom na utjecaj na prostorni integritet područja zaštićenih krajolika, ekološku mrežu i kulturno povijesnu baštinu. Neki od kriterija za odabir lokacije su bili udaljenost odlagališta od ceste i naselja.

Analizom varijantnih rješenja za lokaciju odlaganja azbestnog otpada uzeti su obzir utjecaji na sve sastavnice okoliša s naglaskom na utjecaj na prostorni integritet područja zaštićenih krajolika, ekološku mrežu i kulturno povijesnu baštinu.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?