Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš

Klijent: Općina Okrug
Trajanje projekta: 2017.-2018.

Unutar obuhvata Plana smješteno je turističko naselje sa zonom vila i pratećih sadržaja (zona oznake T2-1) i zonom isključivo pratećih sadržaja (oznake T2-2). Smještajni kapacitet turističkog naselja iznosi maksimalno 800 ležajeva. Prateći sadržaji mogu biti u funkciji pojedine vile kao i u funkciji cijelog turističkog naselja. Prateći sadržaji u funkciji turističkog naselja podrazumijevaju recepciju, restorane, barove, praonice, igraonice, bazene, terase, sunčališta i dr.

Prilikom procjene utjecaja kategorija aktivnosti, Planom na sastavnice okoliša i čimbenike u okolišu identificirani su mogući značajno negativni utjecaji, a ukoliko nije definirano uvjetima i mjerama Plana načina korištenja i namjene površina, propisane su dodatne mjere zaštite okoliša. Najznačajniji negativni utjecaji proizlaze iz sljedećih kategorija namjene: Sportsko-rekreacijska namjena za sastavnicu Bioraznolikost, a odnose se na aktivnosti uređenja plaže nasipanjem očuvane stjenovite i šljunčane morske obale; Prometne površine za sastavnicu Krajobrazne značajke, a odnose se na planirani element luku nautičkog turizma čija izgradnja će trajno djelovati na prirodne karakteristike krajobraza jer će zauzeti dio niske stjenovite obale te će se unijeti novi antropogeni elementi na plohu mora. Obzirom da su more i obalno područje vrlo osjetljivi, negativan utjecaja provedbe Plana nije moguće izbjeći te ih je potrebno ublažiti propisanim mjerama.

Prilikom procjene utjecaja kategorija aktivnosti, Planom na sastavnice okoliša i čimbenike u okolišu identificirani su mogući značajno negativni utjecaji, a ukoliko nije definirano uvjetima i mjerama Plana načina korištenja i namjene površina, propisane su dodatne mjere zaštite okoliša.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?