Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Klijent: Požeško-slavonska županija
Trajanje projekta: 2017.-2019.

Jedan od osnovnih ciljeva izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana bilo je osiguravanja i utvrđivanja prostorne lokacije akumulacije Kamenska na rijeci Orljava te korekcije svih elemenata prostornog planiranja (prometa i infrastrukture, naselja i njihovih granica građevinskih područja, poljoprivrednih, šumskih i drugih površina).

Zaključeno je da se očekuje pozitivan utjecaj na sigurnost i zdravlje ljudi izvedbom planiranih aktivnosti vezanih za sustav Kamenska, čijom bi se realizacijom umanjila ranjivost područja u Županiji koje je pod rizikom opasnosti od poplava i ublažili negativni učinci prirodnih rizika. Međutim, kako bi se osigurala prihvatljivost zahvata za prirodu potrebno je provesti in situ istraživanja ciljnih vrsta leptira područja HR2001286 Orljavac te ukoliko bude potrebno revidirati projekt ovisno o dobivenim rezultatima.

Nadalje, kako se planiranom akumulacijom „Sustav Kamenska“ zadovoljavaju funkcionalne i razvojne potrebe Požeško-slavonske županije, prestaje potreba za dosada planiranom akumulacijom Kamenska-Brzaja te se predložilo njezino brisanje iz važećeg Prostornog plana.

Kako bi se osigurala prihvatljivost zahvata za prirodu potrebno je provesti in situ istraživanja ciljnih vrsta leptira područja HR2001286 Orljavac te ukoliko bude potrebno revidirati projekt ovisno o dobivenim rezultatima.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?