Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Klijent: Sisačko-moslavačka županija
Trajanje projekta: 2018.

Program zaštite zraka Sisačko-moslavačke županije izrađen je za četverogodišnje razdoblje 2018. – 2021. godine. Zakonska osnova za izradu navedenog Programa je Zakon o zaštiti zraka prema kojem predstavničko tijelo Županije donosi Program koji je sastavni dio Programa zaštite okoliša za područje Županije.

Analizom dostupnih podataka detaljno je opisano stanje kvalitete zraka na području Županije te je uz pomoć EMEP/EEA metodologije izrađena ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora kako bi se dobio uvid u najveće izvore emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Županije.

Programom smo definirali kriterije za ocjenu ciljeva i mjera zaštite zraka te ciljeve i mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, zaštitu ozonskog sloja i prilagodbu klimatskim promjenama po sektorima utjecaja s redoslijedom, rokovima i obveznicima provedbe mjera, procjenom sredstava za njegovu provedbu, kao i mjere za praćenje njegove provedbe.

Analizom dostupnih podataka detaljno je opisano stanje kvalitete zraka na području Županije te je uz pomoć EMEP/EEA metodologije izrađena ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora kako bi se dobio uvid u najveće izvore emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Županije.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?