Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem EU je 2008. godine donijela Direktivu kojim se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša. Navedenom Direktivom države članice moraju poduzeti potrebne mjere za postizanje ili održavanje dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu najkasnije do 2020. godine. [...]

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje ciljeve i prioritete upravljanja [...]

Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije Kao rezultat shvaćanja nužnosti da se turizam Krapinsko-zagorske županije na profesionalan način objektivizira i postavi dugoročan plan razvoja s jasno identificiranim željama i aspiracijama koje uključuju ne samo javni sektor, već i očekivanja privatnog sektora pristupilo se izradi projekta Održivi turizam KZŽ: Master plan [...]

Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. na okoliš Za potrebe izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. izradili smo Stratešku studiju utjecaja na okoliš. Glavni cilj ove Studije bio je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak [...]

VI. Izmjene i dopune PP uređenja Grada Popovače

Strateška studija utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače na okoliš Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača pristupilo se radi ostvarenja kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja Grada Popovače i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Naspram mnogobrojne i raznovrsne graditeljske i prirodne baštine posebno se ističe područje regionalnog [...]

II. Izmjene i dopune PP Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Studijom smo, za sve utjecaje za koje je utvrđeno da mogu [...]

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Okvirni plan i program (OPP) izrađuje se u svrhu što točnije provedbe praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, izdavanja dozvola, sklapanja ugovora, određivanje naknada, prekršajnih odredbi te kvalitetnijeg uvida, praćenja i predviđanja stanja rezervi ugljikovodika [...]

IV. Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš ciljanih IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije Izrada Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije pokrenuta je kako bi se provelo usuglašavanje Prostorno planske dokumentacije Karlovačke županije. Osnovni cilj navedenih Izmjena i dopuna je omogućiti izgradnju nove dvokolosječne pruge i njezino povezivanje na postojeću mrežu pruga [...]

Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika izrađen je kako bi se osigurao održiv razvoja sektora i postigao integrirani sustav planiranja prijevoza na svim razinama. Cilj mu je je identificirati potrebe lokalne mobilnosti, razviti sveobuhvatni alat za planiranje neovisno o izvorima sredstava, analizirati [...]

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš Cilj Strategije razvoja grada Bjelovara je razvoj urbanog središta tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljive i zanimljive kulturne i turističke destinacije koja osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana. Strateškom studijom prepoznali smo utjecaje na okoliš koji će biti rezultat provedbe [...]