Elaborat sanacije i uređenja parka u Našicama

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sanacija i uređenje parka u Našicama" Cjelokupni prostor zahvata zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Kao takav, prilikom razvijanja idejnog projekta posebna pažnja se posvetila očuvanju parkovne arhitekture, ali i dodavanju novih prostornih elemenata. U konačnici, elementi koji se planiraju unijeti u prostor nisu predviđeni [...]