Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Klijent: Grad Knin
Trajanje projekta: 2017.

Planira se inovacijsko središte koje će biti locirano u naselju Zvjerinac, u općini Biskupija te će Veleučilištu u Kninu služiti kao tehnološki park gdje se predviđaju edukativna poljoprivredno – prehrambeno – prerađivačka pilot postrojenja.

Prilikom procjene utjecaja izgradnje planiranog zahvata na sastavnice okoliša definirana je zona mogućih utjecaja kojom je obuhvaćeno područje izravnog zaposjedanja. Na temelju karaktera zahvata i izvršene procjene utjecaja pokazalo se da je faza pripreme i izvođenja radova faza u kojoj dolazi do najviše privremenih i lokaliziranih utjecaja, dok za vrijeme korištenja utjecaji nisu procijenjeni kao trajni i značajni.

Na temelju karaktera zahvata i izvršene procjene utjecaja pokazalo se da je faza pripreme i izvođenja radova faza u kojoj dolazi do najviše privremenih i lokaliziranih utjecaja, dok za vrijeme korištenja utjecaji nisu procijenjeni kao trajni i značajni.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?