Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011. – 2014.

Klijent: Sisačko-moslavačka županija
Trajanje projekta: 2015.

Izvješće o stanju okoliša izrađeno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a sadrži pregled ostvarivanja ciljeva Strategije i Plana, podatke o stanju okoliša u Sisačko-moslavačkoj županiji, podatke o opterećenju okoliša, te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša i prirode, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš, ocjenu stanja okoliša i učinkovitosti provedenih mjera, podatke o praćenju stanja okoliša i institucionalnom sustavu upravljanja okolišem, korištenju financijskih sredstva za zaštitu okoliša, procjenu potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata zaštite okoliša.

Detaljnom analizom dostupnih podataka zaključeno je kako većina mjera propisanih Programom zaštite okoliša koji je ovo Izvješće analiziralo nije ostvarena. Razvojnom strategijom uočeni su problemi koji su i dalje prisutni na području Županije te iako se stanje unaprijedilo od zadnjeg Izvješća, još uvijek je nedovoljno da bi se ispunile sve mjere propisane Programom. Izvješće o stanju okoliša Sisačko–moslavačke županije izrađeno temeljem dostupnih pokazatelja i prikupljenih podataka, ukazuje na daljnje aktivno i sustavno djelovanje u procesima zaštite okoliša.

Detaljnom analizom dostupnih podataka zaključeno je kako većina mjera propisanih Programom zaštite okoliša koji je ovo Izvješće analiziralo nije ostvarena. Razvojnom strategijom uočeni su problemi koji su i dalje prisutni na području Županije te iako se stanje unaprijedilo od zadnjeg Izvješća, još uvijek je nedovoljno da bi se ispunile sve mjere propisane Programom.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?