Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća –Povlja“

Klijent: Županijska uprava za ceste Split
Trajanje projekta: 2018.

Planirana županijska cesta Pučišća-Povlja prolazi uglavnom  nenaseljenim područjem  općina  Pučišća  i  Selca  koje  je  u početnih 5 km i završnih 3 km pod intenzivnom poljoprivrednom obradom (uglavnom maslinici i nešto vinograda s brojnim raštrkanim poljoprivrednim objektima koji su većim dijelom i u funkciji agroturizma), a ostatak trase je pokriven makijom, mediteranskom šumom (pretežito hrasta crnike) i manjim dijelom šumom alepskog bora.

Utjecaji tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata odnose se na emisije onečišćujućih tvari nastalih prometovanjem vozila odnosno radom motora s unutarnjim sagorijevanjem koje se talože na okolno tlo i staništa. Moguć je i utjecaj stradavanja faune zbog kolizije s vozilima, kao i utjecaj trajne promjene vizualno-doživljajnih kvaliteta krajobraza promatranog područja s obzirom da su utjecaji u neposrednoj vezi sa strukturnim značajkama krajobraza koje će se promijeniti tijekom gradnje. Obzirom da planirana prometnica direktno prolazi kroz šumske sastojine ili se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini, ona doprinosi dodatnoj otvorenosti šuma, čime se poboljšava protupožarna zaštita.

Utjecaji tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata odnose se na emisije onečišćujućih tvari nastalih prometovanjem vozila odnosno radom motora s unutarnjim sagorijevanjem koje se talože na okolno tlo i staništa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?