Menadžment

DIREKTOR

Mario Mesarić

mag. ing. agr., MBA

Područja interesa

 • Upravljanje prirodnim resursima
 • Tehnologije u zaštiti prirode
 • Okolišno-odgovorno poslovanje

PROKURIST

Mirko Mesarić

dipl. ing. biol.

Područja interesa

 • Zaštita prirode u energetici
 • Bioraznolikost otoka
 • Održivo prostorno planiranje

PROKURIST

Marijan Gredelj

mr. sc. psych.

Područja interesa

 • Transparentno javno savjetovanje
 • Demografija
 • Socio-ekonomske značajke

VODITELJ ODJELA

Josip Stojak

mag. ing. silv.

Područja interesa

 • Ekologija šuma
 • Usluge šumskih ekosustava
 • Natura 2000

VODITELJ PROJEKATA

Igor Ivanek

prof. biologije

Područja interesa

 • Terenska istraživanja
 • Fauna
 • Natura 2000

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Monika Veljković

mag. oecol. et prot. nat.

Područja interesa

 • Bioraznolikost
 • Terenska istraživanja
 • Natura 2000

Odjel za očuvanje ekološke mreže i ekosustava

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Emina Bajramspahić

mag. ing. silv.

Područja interesa

 • Šumski ekosustavi
 • Vegetacijska ekologija
 • Botanika

STRUČNA SURADNICA

Antonela Mandić

mag. oecol.

Područja interesa

 • Bioraznolikost
 • Geoekologija
 • Ekologija bilja

STRUČNA SURADNICA

Martina Vujica

mag. oecol. et prot. nat.

Područja interesa

 • Biologija mora
 • Održivo upravljanje morskim resursima
 • Bioraznolikost

PRIPRAVNICA

Ema Fazlić

univ. bacc. oecol.

Područja interesa

 • Bioraznolikost i očuvanje
 • Ekologija ekosustava
 • Hiropterologija

PRIPRAVNICA

Barbara Špadina

mag. biol. exp.

Područja interesa

 • Podzemna staništa
 • Fauna šišmiša
 • Očuvanje bioraznolikosti

Vidiš se kao dio našeg tima?

Odjel za razvoj poslovanja

Odjel za održivo upravljanje okolišem

Odsjek za vodne resurse i klimatske aktivnosti – Odsjek za krajobraz i socio-prostornu održivost

VODITELJ ODJELA

Filip Lasan

mag. geogr.

Područja interesa

 • Demografija
 • Georaznolikost
 • Regionalni razvoj

VODITELJICA ODSJEKA

Paula Bucić

mag. ing. oecoing.

Područja interesa

 • Društveno-odgovorno poslovanje
 • Daljinska istraživanja
 • Klimatske promjene

VODITELJICA ODSJEKA

Martina Rupčić

mag. geogr.

Područja interesa

 • Procjena utjecaja na okoliš
 • Strateško planiranje
 • Zeleni certifikati

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Helena Selić

mag. geogr.

Područja interesa

 • Upravljanje vodnim resursima
 • Klimatske promjene
 • Održivi razvoj

STRUČNA SURADNICA

Nikolina Fajfer

mag. ing. prosp. arch.

Područja interesa

 • Krajobrazna arhitektura
 • Kulturna baština
 • Javni prostor

STRUČNI SURADNIK

Marko Blažić

mag. ing. prosp. arch.

Područja interesa

 • Krajobrazna arhitektura
 • Urbanističko planiranje
 • Javni prostori

PRIPRAVNIK

Marko Čutura

mag. geogr.

Područja interesa

 • Demogeografija
 • Prostorno planiranje
 • Georaznolikost

PRIPRAVNICA

Marijana Milovac

mag. ing. agr.

Područja interesa

 • Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 • Klimatske promjene
 • Procjena utjecaja na okoliš

Vidiš se kao dio našeg tima?

Vidiš se kao dio našeg tima?

SURADNICA 

Rosana Šimunović

mag. ethnol. et anthrop.

mag. philol. russ

Područja interesa

 • EU projekti
 • Kulturna baština
 • Eko-oznake

ADMINISTRATOR

Ivana Dodigović

Područja interesa

 • Administracija
 • Optimizacija poslovanja
 • Organizacija

Vidiš se kao dio našeg tima?

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Karlovačka županija
Općina Baška
Grad Bjelovar
Ministarstvo prostornog uređenja, gradditeljstva i državne imovine
Dubrovačko-neretvanska županija
Općina Legrad
Grad Knin
Hrvatske vode

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“ Klijent: Grad NovaljaTrajanje projekta: 2018. Preklapanjem …

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice – istražno bušenje“ Klijent: Hrvatske vodeTrajanje …

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš Klijent: Općina Mošćenička DragaTrajanje …

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš Klijent: VODOVOD i ODVODNJA d.o.o. ŠibenikTrajanje …

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac“ i „Uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije​

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije​

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014.

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014.

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ – „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Studija o utjecaju zahvata na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“ – „Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar“

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja