Menadžment

DIREKTOR

Mario Mesarić

mag. ing. agr., MBA

Područja interesa

 • Upravljanje prirodnim resursima
 • Tehnologije u zaštiti prirode
 • Okolišno-odgovorno poslovanje

PROKURIST

Mirko Mesarić

dipl. ing. biol.

Područja interesa

 • Zaštita prirode u energetici
 • Bioraznolikost otoka
 • Održivo prostorno planiranje

PROKURIST

Marijan Gredelj

mr. sc. psych.

Područja interesa

 • Transparentno javno savjetovanje
 • Demografija
 • Socio-ekonomske značajke

VODITELJ ODJELA

Josip Stojak

mag. ing. silv.

Područja interesa

 • Ekologija šuma
 • Usluge šumskih ekosustava
 • Natura 2000

VODITELJ PROJEKATA

Igor Ivanek

prof. biologije

Područja interesa

 • Terenska istraživanja
 • Fauna
 • Natura 2000

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Monika Veljković

mag. oecol. et prot. nat.

Područja interesa

 • Bioraznolikost
 • Terenska istraživanja
 • Natura 2000

Odjel za očuvanje ekološke mreže i ekosustava

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Emina Bajramspahić

mag. ing. silv.

Područja interesa

 • Šumski ekosustavi
 • Vegetacijska ekologija
 • Botanika

STRUČNA SURADNICA

Antonela Mandić

mag. oecol.

Područja interesa

 • Bioraznolikost
 • Geoekologija
 • Ekologija bilja

STRUČNA SURADNICA

Martina Vujica

mag. oecol. et prot. nat.

Područja interesa

 • Biologija mora
 • Održivo upravljanje morskim resursima
 • Bioraznolikost

PRIPRAVNICA

Ema Fazlić

univ. bacc. oecol.

Područja interesa

 • Bioraznolikost i očuvanje
 • Ekologija ekosustava
 • Hiropterologija

PRIPRAVNICA

Barbara Špadina

mag. biol. exp.

Područja interesa

 • Podzemna staništa
 • Fauna šišmiša
 • Očuvanje bioraznolikosti

Vidiš se kao dio našeg tima?

Odjel za razvoj poslovanja

Odjel za održivo upravljanje okolišem

Odsjek za vodne resurse i klimatske aktivnosti – Odsjek za krajobraz i socio-prostornu održivost

VODITELJ ODJELA

Filip Lasan

mag. geogr.

Područja interesa

 • Demografija
 • Georaznolikost
 • Regionalni razvoj

VODITELJICA ODSJEKA

Paula Bucić

mag. ing. oecoing.

Područja interesa

 • Društveno-odgovorno poslovanje
 • Daljinska istraživanja
 • Klimatske promjene

VODITELJICA ODSJEKA

Martina Rupčić

mag. geogr.

Područja interesa

 • Procjena utjecaja na okoliš
 • Strateško planiranje
 • Zeleni certifikati

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Helena Selić

mag. geogr.

Područja interesa

 • Upravljanje vodnim resursima
 • Klimatske promjene
 • Održivi razvoj

STRUČNA SURADNICA

Nikolina Fajfer

mag. ing. prosp. arch.

Područja interesa

 • Krajobrazna arhitektura
 • Kulturna baština
 • Javni prostor

STRUČNI SURADNIK

Marko Blažić

mag. ing. prosp. arch.

Područja interesa

 • Krajobrazna arhitektura
 • Urbanističko planiranje
 • Javni prostori

PRIPRAVNIK

Marko Čutura

mag. geogr.

Područja interesa

 • Demogeografija
 • Prostorno planiranje
 • Georaznolikost

PRIPRAVNICA

Marijana Milovac

mag. ing. agr.

Područja interesa

 • Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 • Klimatske promjene
 • Procjena utjecaja na okoliš

Vidiš se kao dio našeg tima?

Vidiš se kao dio našeg tima?

SURADNICA 

Rosana Šimunović

mag. ethnol. et anthrop.

mag. philol. russ

Područja interesa

 • EU projekti
 • Kulturna baština
 • Eko-oznake

ADMINISTRATOR

Ivana Dodigović

Područja interesa

 • Administracija
 • Optimizacija poslovanja
 • Organizacija

Vidiš se kao dio našeg tima?

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Karlovačka županija
Općina Baška
Grad Bjelovar
Ministarstvo prostornog uređenja, gradditeljstva i državne imovine
Dubrovačko-neretvanska županija
Općina Legrad
Grad Knin
Hrvatske vode

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“ Klijent: Općina Mošćenička DragaTrajanje projekta: 2018. Realizaciji projekta izgradnje reciklažnog dvorišta …

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“ Klijent: …

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije …

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“ Klijent: Rad d.o.o.Trajanje projekta: 2019. Projektu izgradnje sustava odvodnje naselja Badanj, …

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu

Glavna ocjena prihvatljivosti Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća –Povlja“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Cesta Pučišća –Povlja“

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Novalje“

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Osijek – granica BiH, Dionica: Sredanci – granica BiH, Most „Sava“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Reciklažno dvorište u Općini Mošćenička Draga“

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali „Vela Garška“, k.o. Hvar, otok Hvar“

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije