Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Klijent: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Plan obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 Odransko polje – HR2000415 te Sunjsko polje – HR2000420 koja su značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (POVS područja).

Nakon analize turističke atrakcijske osnove područja upravljanja, podataka o posjetiteljima i njihovu utjecaju na okoliš, trendova te budućih pokretača promjena turističkog razvoja, identificirano je šest ključnih tema djelovanja za koje je propisan jedan opći cilj. Akcijski plan definira pokazatelje, tijela i razdoblje provedbe kao i potrebne resurse za ostvarenje propisanih mjera u okviru ključnih tema djelovanja i pripadajućih im posebnih ciljeva. Realizacija mjera preduvjet je ostvarenja općeg cilja „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine Odranskog i Sunjskog polja u turističku ponudu Sisačko-moslavačke županije“.

Nakon analize turističke atrakcijske osnove područja upravljanja, podataka o posjetiteljima i njihovu utjecaju na okoliš, trendova te budućih pokretača promjena turističkog razvoja, identificirano je šest ključnih tema djelovanja za koje je propisan jedan opći cilj.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?