Project Description

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde ZOO VRT u Osijeku na okoliš

U gradu Osijeku na lijevoj obali rijeke Drave nalazi se ZOO vrt koji svojim sadržajem i položajem služi kao ishodište prijelaza iz urbanog u prirodni okoliš. Kako bi se to nastavilo i dalje ZOO vrt je bilo potrebno zaštititi od štetnog djelovanja voda kroz izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće obaloutvrde gradskog tipa te rekonstrukciju postojećeg obodnog nasipa.

Nakon provedene procjene utjecaja i s obzirom na prepoznate utjecaje propisali smo mjere zaštite okoliša kako tijekom faze pripreme i izgradnje tako i tijekom korištenja ovog zahvata. Posebni naglasak stavili smo na staništa i gnjezdilišta ptica te smo u svrhu očuvanja istih preporučili vremenski period provedbe radova.